Java 8 – How to format LocalDateTime 修改教程

Few examples to show you how to format java.time.LocalDateTime in Java 8.

1. LocalDateTime + DateTimeFormatter

To format a LocalDateTime object, uses DateTimeFormatter

TestDate1.java

package com.mkyong.time;

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class TestDate1 {
  public static void main(String[] args) {

    //Get current date time
    LocalDateTime now = LocalDateTime.now();

    System.out.println("Before : " + now);

    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");

    String formatDateTime = now.format(formatter);

    System.out.println("After : " + formatDateTime);

  }
}

Output

Before : 2016-11-09T11:44:44.797

After : 2016-11-09 11:44:44

2. String -> LocalDateTime

Another example to convert a String to LocalDateTime

TestDate2.java

package com.mkyong.time;

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class TestDate2 {
  public static void main(String[] args) {

    String now = "2016-11-09 10:30";

    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm");

    LocalDateTime formatDateTime = LocalDateTime.parse(now, formatter);

    System.out.println("Before : " + now);

    System.out.println("After : " + formatDateTime);

    System.out.println("After : " + formatDateTime.format(formatter));

  }
}

Output

Before : 2016-11-09 10:30

After : 2016-11-09T10:30

After : 2016-11-09 10:30

References

 1. DateTimeFormatter JavaDoc
 2. Java 8 – How to convert String to LocalDate

如果觉得JSRUN的教程对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励JSRUN继续提供更好的服务

赞助JSRUN
JSRUN前端教程共编系统是国内最先开创的教程维护系统, 所有工程师都可以参与共同维护的本前端教程,让知识的积累变得统一完整、自成体系。 希望广大工程师能一起参与进共编,让零散在世界各处的知识点找到组织、找到家。
X
支付宝
9.99
无法付款,请点击这里
支付故障请联系QQ:565830900 或 86598500
因10.00元通道已占用,系统建议您支付9.99元
正在生成二维码, 此过程可能需要15秒钟
谢谢支持,我一定会更加努力的